จัดอบรม การใช้เครื่อง CASA:CEROS II วิเคราะห์งานด้านคุณภาพน้ำเชื้อและงานที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ทางแผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมการใช้เครื่อง CASA: CEROS II สำหรับวิเคราะห์งานด้านคุณภาพน้ำเชื้อและงานที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก อาทิ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตน้ำเชื้อ ณ อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ เขตพื้นที่ นาสีนวน จ.มหาสารคาม โดยภาคเช้าเป็นการบรรยาย ร่วมกับ อ.น.สพ.ดร. ธนพล หนองบัว ในห้องประชุมและผ่าน Online ภาคบ่ายเป็นการทดลองใช้งานเครื่องเพื่อตรวจวิเคราะห์ น้ำเชื้อสัตว์  เช่น วัว แพะ ม้า เป็นต้น การจัดอบรมได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก