ติดตั้ง ตรวจรับ และแนะนำการใช้งานระบบปฎิบัติการเชิงโต้ตอบผ่านเครือข่ายไร้สาย 5G WiFi Microscope System คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ทีมงานแผนกเครื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Instruments Div.)ได้ส่งมอบ ติดตั้ง  และแนะนำการใช้งานระบบปฎิบัติการเชิงโต้ตอบผ่านเครือข่ายไร้สาย 5G WiFi Microscope System หรือ Digital Classroom ในห้องปฎิบัติการเชิงวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนการสอนยุคใหม่