แผนกเครื่องมือสื่อการเรียนการสอน

แผนกเทคโนโลยีการศึกษา : แผนกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทั้งภาคเอกชน รัฐบาล ในทุกระดับชั้นและทุกสาขาภาควิชา โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน โดยคงรูปแบบที่อาจารย์ยังเป็นผู้ควบคุมการเรียนการสอนเช่นเดิม หากแต่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น ภายใต้รูปแบบการสอนที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในลักษณะการนำเสนองานหรือการประชุมต่างๆ อีกด้วย