การป้องกัน รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

การป้องกัน รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

 
  สืบเนื่องจากมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนที่สูงขึ้น และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป อัตราการป่วยและอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจจึงเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ อีกทั้งยังพบใน
ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลง จึงถือได้ว่าโรคนี้เป็นหนึ่งใน “เพชฌฆาต” ที่คุกคามสุขภาพและชีวิตมนุษย์ เพื่อลดอัตราการเป็นและอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ การรักษาผู้ป่วยด้วยยาจึงต้องทำควบคู่กับการป้องกันโรคนี้ไปด้วย มีผู้ป่วยจำนวนมากพยายามหาทางป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ แต่วิธีการส่วนใหญ่นั้นยังไม่ค่อยถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต การเลือกรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม จึงสามารถป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้อย่างแท้จริง

   หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเข้าใจง่าย และสะดวกต่อการนำไปปฏิบัติ โดยเริ่มจากการดูแลด้านอาหารการกิน การใช้ชีวิตประจำวัน และการออกกำลังกาย ความรู้ในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้จริง การนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ถูกหลักวิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี มีอายุขัยยืนยาว
 

Related Books