ศิลปะการก้าวสู่ วัยผู้สูงอายุ

ศิลปะการก้าวสู่ วัยผู้สูงอายุ

    โลกแห่งสันติภาพ สังคมที่สงบสุข เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้คนเรามีอายุยืนขึ้น สังคมสมัยนี้จึงมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น
ด้วยปัจจัยแวดล้อม ประสบการณ์ สุขภาพและสิ่งต่างๆ ทำให้ผู้ก้าวสู่วัยผู้สูงอายุมีภาวะจิตใจที่แตกต่างกัน ความแข็งแรงและสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจในสังคมของผู้สูงอายุนั้นมีความแตกต่างจากวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นสติการรับรู้ ความคิดจิตใจ พฤติกรรมหรือสังคมล้วนเต็มไปด้วยปัจจัยที่ไม่ตายตัว ทำให้คาดเดาได้ยาก ยิ่งอายุมาก ยิ่งเป็นเช่นว่านี้ นอกจากต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพจิตใจ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ การกระทำ กิริยาท่าทาง มนุษยสัมพันธ์และประสบการณ์ชีวิต
ของพวกเขา มิเช่นนั้นอาจเกิดสิ่งที่ยากจะคาดคิดขึ้นได้

    หนังสือเล่มนี้ได้เสนอตัวอย่างเหตุการณ์จริงจำนวนมาก อันสะท้อนถึง “ศิลปะการเป็นผู้สูงวัย” แต่ละบทนั้นล้วนแฝงข้อคิด
เตือนสติ หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงเหมาะกับคนวัยกลางคน หากยังช่วยให้วัยรุ่นสามารถเข้าใจผู้ใหญ่วัยกลางคนและผู้สูงอายุมาก
ขึ้นด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านในวัยกลางคนและผู้สูงอายุจะได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ และใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข
 
 

Related Books