สุขภาพดี 100 ปี

    ดำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาด จึงมีชีวิตที่แข็งแรงสมบูรณ์

    สุขภาพเป็นแก่นของชีวิตชั่นวนิรันดร์ ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง จะมีชีวิตที่มีคุณค่าและเปี่ยมด้วยสีสันที่หลากหลาย สามารถ
เพิ่มคุณภาพชีวิต แสวงหาความสำเร็จในกิจการ มีครอบครัวที่อบออุ่นผาสุก มิเช่นนั้น ทุกอย่างจะไร้ซึ่งความหมาย
 
    สุขภาพแข็งแรง มิได้หมายความว่าปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ในสายตาของผู้คนจำนวนมากเข้าใจว่า การไม่เจ็บป่วยก็คือมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ นี่เป็นสโนทรรศน์ที่ผิด มีโรคจำนวนมากมายที่แอบแฝงอยู่ภายในร่างกายของคนเรา รอจังหวะกำเริบ
บางคนมีสุขภาพแข็งแรงในยามปกติ เมื่อโณคร้ายปะทุขึ้นมาก็สายเกินแก้เสียแล้ว
 
     เราสามารถเปรียบสุขภาพเหมือนเส้นตรงเส้นหนึ่ง จากจุดเริ่มมต้นถึงจุดสุดท้ายคิดเป็น 100 คะแนน ทุกวันนี้ผู้คนมากมาย
มีสุขภาพที่แข็งแรงเพียง 70 คะแนนหรือ  65 คะแนนเท่านั้น ซึ่งหมาความว่า พวกเขามีสุขภาพที่ตกอยู่ในช่วงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค (ภาวะ sub-health) ถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีสุขภาพ แข็งแรงก็ตาม หากไม่ขยับคะแนนสุขภาพให้สูงขึ้น สักวันหนึ่งอาจถูกโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน
 
      ภาวะ sub-health หมายถึงร่างกายไม่มีโรคที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับได้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของชีวิตและ
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมลดน้อยลง ตลอดจนความสามารรถในการตอบสนองทางสรีระก็ลดน้อยถอยลงด้วย
มีอาการก้ำกึ้งระหว่างสภาพที่เรียกว่าสุขภาพแข็งแรงกับสภาพที่เรียกว่าเจ็บป่วย ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้ว่าเป็น “สภาพที่ 3”หรือ “สภาพสีเทา”การแสดงออกที่สำคัญทางด้านจิตใจของภาวะ sub-health ก็คือมีอาการหงอยเหงาซึมเซา
ปฏิกิริยาตอบสนองเฉื่อนชา มีอารมณ์เศร้าหมอง นอนไม่หลับและฝันบ่อย กลางวันอ่อนระโหยโรงแรง ขาดสมาธิ ความจำเสื่อม กระสับกระส่าย วิตกกังวล และอัดอั้นตันใจ เป็นต้น  ในทางสรีระจะแสดงออกในรูปของอาการอ่อนเพลีย เมื่อยล้า หายใจไม่ทั่วท้อง เหงื่อซึม ปวดหลังและปวดขา เป็นต้น
 
    สุขภาพแข็งแรงคือความสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นสภาพชีวิตที่สมบูรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพโดยทั่วไปมีสาม
ปัจจัยด้วยกันคือ ปัจจัยทางพันธุกรรม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยคุณภาพด้านการบริการสุขภาพอนามัยทางสังคม ปัจจัย
ทางพันธุกรรมและปัจจัยคุณภาพด้านการบริการสุขภาพอนามัยทางสังคมเป็นสิ่งที่ผู้คนควบคุมไม่ได้ ดังนั้น เมื่อต้องการมี
สุขภาพแข็งแรง ก็ต้องมีพฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพซึ่งท่านต้องไตร่ตรองเพื่อค้นหาวิถีการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตน

    สุขภาพแข็งแรงได้มาด้วยการพินิจพิเคราะห์ด้วยพฤติกรรมของท่านเอง การทำงานและการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด จึงจะมีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพเป็นแก่นของชีวิตชั่วนิรันดร์

    การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ กระตุ้นเตือนความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นทางวิทยาศาสตร์แก่ท่านจากหลาย
แง่มุม หนังสือเพื่อสุขภาพน่าอ่านอย่างยิ่งเล่มนี้ ประเด็นสำคัญอยู่ที่เน้นการป้องกันโรค เราไม่จำเป็นต้องรอให้สุขภาพมีปัญหา
เกิดขึ้นแล้วค่อยลงมือเยียวยารักษา ผู้ที่มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสามารถตรวจสอบอาหารการกินและความเคยชินในการใช้ชีวิตเป็นระยะๆ เพื่อหามาตรการป้องกันล่วงหน้าก่อนเกิดโรค การกระตุ้นเตือนใหหนังสือเล่มนนี้สามารถช่วย
ให้ท่านได้ค้นพบคำตอบที่ถูกต้อง ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรอันล้ำค่าที่สุกซึ่งก็คือสุขภาพของพวกเรา
 

Related Books