พลานามัยศึกษาวันละนิด

พลานามัยศึกษาวันละนิด

   ด้วยมาตรฐานการดำรงชีวิตในปัจจุบันที่ดีขึ้นตามลำดับ มนุษย์เราจึงมีความพึงใจและตระหนักถึงความสำคัญของความ
เจริญทั้งด้านวัตถุและจิตใจมากขึ้น รวมทั้งเข้าใจถึงหลักของการอยู่รอดและการเติบโตยิ่งขึ้น นั่นก็คือ การมีสุขภาพดีเป็น
สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิต

   คนที่มีสุขภาพดีมักเต็มเปี่ยมด้วยพลังกระตือรือร้น หวังก้าวหน้า หนักเอาเบาสู้ จิตแจ่มใส มองโลกในแง่ดี  การมีสุขภาพ
ที่ดีนั้นมีผลต่อความสำเร็จของคนผู้หนึ่ง คนมักคิดกันว่า การไม่เจ็บไม่ป่วยคือ การมีสุขภาพดี แต่ความจริงแล้ว สิ่งที่สร้าง
ความลำบากให้คนรุ่นใหม่คือ “โรคเรื้อรัง” หลายคนสุขภาพเริ่มมีปัญหาแต่กลับไม่รู้ตัว กระทั่งเมื่ออาการของโรครุนแรงแล้ว
ก็ยากที่จะฟื้นฟูให้ดีดังเดิมได้

   ถ้าอย่างนั้น เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะมีสุขภาพดี? เคล็ดลับสุขภาพดีมีอะไรบ้าง? หนทางแห่งการมีสุขภาพดีต้องทำอย่างไร?  เราไม่ควรเชื่อคำโฆษณาสรรพคุณอาหารเสริมสุขภาพที่มีกันอยู่ดาษดื่นและไม่ควรเชื่อคำบรรยายสรรพคุณเกิน
จริงของพวกที่อ้างว่าเป็น “หมอเทวดา” หรือ“คนทรงเจ้า” เราควรมีความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสุขภาพ สิ่งที่อยากขอ
เน้นย้ำก็คือการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นไปตามหลักวิชาการนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง
 

Related Books