การบำบัดรักษาความดันโลหิตสูง

การบำบัดรักษาความดันโลหิตสูง

    ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ อัตราการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยง
อันเป็นเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน โรคเบาหวาน การสูบบุหรี่) ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ชัดเจน ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวเร่งให้การเกิดโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น

    โรคความดันโลหิตสูงไม่เพียงมีอัตราการเกิดโรคสูง แต่ยังนำไปสู่การเกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรงที่หัวใจ สมองและตับอีก
ด้วย อัตราการเกิดอัมพาตและเสียชีวิตมีสูงมาก ถึงแม้ว่าโรคความดันโลหิตสูงจะมีอันตรายอย่างมากต่อร่างกาย แต่เราก็สามารถป้องกันและควบคุมได้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติด้วยการควบคุมการบริโภคอาหารควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยา ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถใช้ชีวิตเช่นคนปกติทั่วไปได้

    เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงความรู้ทั่วไปรวมถึงวิธีป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูง คณะผู้จัดทำจึงได้เรียบเรียงหนังสือ
เล่มนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถตรวจพบโรคและรักษาได้เร็วขึ้น บริโภคอาหารให้ถูกต้อง ทำการป้องกันและรักษาได้อย่างมีประสิทธิผล
 

Related Books